Regulamin szkoleń

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach z Wykorzystania Produktów LiDAR

realizowanych w ramach zamówienia na „Kompleksową organizację szkoleń z wykorzystania Produktów LiDAR opracowanych w ramach realizacji projektu ISOK”, realizowanego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wersja PDF do ściągnięcia

§1

Postanowienia ogólne

1. 1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach z wykorzystania Produktów LiDAR określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach zamówienia na „Kompleksową organizację szkoleń z wykorzystania Produktów LiDAR opracowanych w ramach realizacji projektu ISOK”.

2.Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

Zamawiającym – należy przez to rozumieć Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul.Wspólnej 2, 00-926 Warszawa.

Wykonawcy – należy przez to rozumieć firmę ProGea Consulting z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków.

Uczestniku szkoleń – należy przez to rozumieć osobę, która wypełniła dokumenty rekrutacyjne (Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, metryczka uczestnika, oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) znajdujące się na stronie szkolenialidar.gugik.gov.pl oraz dostarczyła je do siedziby Wykonawcy osobiście lub pocztą.

Instytucji kierującej Uczestnika – należy przez to rozumieć podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub innego rodzaju jednostką organizacyjną kierującą Uczestnika na szkolenie.

Ankiecie– należy przez to rozumieć elektroniczną ankietę „wykorzystanie Produktów LiDAR” mającej na celu zebranie informacji o możliwościach i konkretnych sposobach wykorzystania produktów LiDAR przez jednostki administracji publicznej, instytucje naukowo – badawcze oraz przedsiębiorstwa.

Projekcie ISOK – należy przez to rozumieć projekt „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”

3. Informacje na temat projektu ISOK oraz ankieta zamieszczane są na stronie szkolenialidar.gugik.gov.pl.

§2

Rekrutacja na szkolenia

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie ankiety, otrzymanie informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych (Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, metryczka uczestnika, oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)) a także wyrażenie zgody na brzmienie niniejszego regulaminu (przez Uczestnika i Instytucję Kierującą Uczestnika) – znajdujących się na stronie szkolenialidar.gugik.gov.pl w zakładce Rekrutacja >> Niezbędne dokumenty.

2. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane będą tylko na formularzach znajdujących się na stronie szkolenialidar.gugik.gov.pl w zakładce Rekrutacja >> Niezbędne dokumenty.

3. Każdy z Uczestników jest zobowiązany dostarczyć oryginały dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Wykonawcy (ProGea Consulting, ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków) osobiście lub pocztą.

4. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

5. Rezygnacja Uczestnika z udziału na siedem lub mniej dni roboczych przed terminem szkolenia, zobowiązuje instytucję kierującą Uczestnika oraz Uczestnika do pokrycia pełnej wartości szkolenia wynoszącej 2382,53 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 53/100) za jednego Uczestnika. Odpowiedzialność instytucji kierującej oraz Uczestnika w tym zakresie jest solidarna.

6. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu bez wcześniejszej rezygnacji zobowiązuje instytucje kierującą Uczestnika do pokrycia pełnej wartości szkolenia wynoszącej 2382,53 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 53/100), z zastrzeżeniem punktu 7.

7.  W przypadku gdy rezygnacja lub nieobecność wynikają z przyczyn zdrowotnych, co zostanie udokumentowane zaświadczeniem lekarskim na druku ZUS ZLA, §2 ust. 5 oraz 6 nie ma zastosowania. Wykonawca zastrzega sobie prawo weryfikacji w instytucji kierującej wykorzystania ww. druku. W przypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia ze stanem faktycznym, instytucja kierująca zostanie obciążona kosztami szkolenia.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia najpóźniej siedem dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

§3

Organizacja szkoleń

1. Szkolenia odbywają się w terminach podanych w Harmonogramie szkoleń i w zakresie podanym w Programie szkoleń znajdujących się na stronie szkolenialidar.gugik.gov.pl.

2. Każde szkolenie składać się będzie z Wykładu (części teoretycznej) oraz Warsztatów (części praktycznej).

3. Każda grupa szkoleniowa będzie składała się z maksymalnie 20 Uczestników. W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników może się różnić.

4. Szkolenia będą prowadzone w dni robocze (tj. od pon.-pt.), w godzinach od 8 – 16. Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia dnia szkoleniowego będą podane dla każdego szkolenia osobno, a Uczestnicy zostaną powiadomieni o nich drogą elektroniczną.

5.Każdy z Uczestników ma zapewnione:

– Indywidualne stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem,

– Materiały szkoleniowe,

– Certyfikat – pod warunkiem ukończenia szkolenia,

– Zakwaterowanie,

– Wyżywienie.

– Bezpłatne miejsce parkingowe.

6. Zakwaterowanie zapewnione jest w ośrodku w Warszawie, zlokalizowanym w miejscu zapewniającym dogodny dojazd środkami transportu publicznego.

7. Wykonawca nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca zakwaterowania.

8. Wykonawca zapewni miejsca noclegowe dla wszystkich Uczestników Szkoleń od dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do dnia zakończenia szkolenia.

9. Uczestnicy Szkolenia zakwaterowani zostaną w jednoosobowych pokojach z łazienkami. Po wyrażeniu zgody Uczestnicy mogą być zakwaterowani w pokojach dwuosobowych z dwoma osobnymi łóżkami.

10. Wyżywienie będzie obejmować:

  • śniadanie i kolacja tylko dla osób korzystających z noclegów, w miejscu zakwaterowania oraz obiad podczas pełnych dni szkolenia dla wszystkich Uczestników Szkolenia,
  • śniadanie tylko dla osób korzystających z noclegów, w miejscu zakwaterowania i obiad w ostatnim dniu szkolenia dla wszystkich Uczestników Szkolenia,
  • przerwy kawowe.

§4

Obowiązki Uczestnika

1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach we wszystkie dni szkolenia.

2. Każdy Uczestnik potwierdza swój udział na liście obecności własnoręcznym podpisem.

3. Każdy Uczestnik potwierdza na liście własnoręcznym podpisem odbiór materiałów oraz certyfikatu.

4. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

§5

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminy będą dokonywane w formie pisemnej.

2. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie szkolenialidar.gugik.gov.pl.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały czas trwania realizacji umowy na „Kompleksową organizację szkoleń z wykorzystania Produktów LiDAR opracowanych w ramach realizacji projektu ISOK”, realizowanego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.