Filmy szkoleniowe

Wstęp i podstawowe informacje o projekcie ISOK

 1. Szkolenia z wykorzystania produktów LiDAR cel i realizacja 
 2. Podstawowe informacje o projekcie ISOK. Rola GUGiK w projekcie ISOK 

Lotnicze skanowanie laserowe

 1. Lotnicze skanowanie laserowe
 2. Przegląd danych LiDAR pod kątem zaplanowanych parametrów nalotu i skanowania laserowego

Opracowanie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego

 1. Opracowanie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego 
 2. Omówienie formatu LAS 1.2 format 3 
 3. Import / Export danych LiDAR
 4. Prezentacja danych LiDAR pod kątem klasyfikacji oraz nadanych atrybutów RGB
 5. Proces klasyfikacji chmury punktów LiDAR oraz weryfikacji jakościowej 

Produkty LiDAR

 1. Produkty LiDAR i produkty pochodne 
 2. Proces generowania NMT na podstawie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego 
 3. Proces generowania NMPT na podstawie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego 
 4. Generowanie profili terenowych
 5. Generowanie zNMPT jako modelu różnicowego na podstawie NMPT oraz NMT
 6. Generowanie rastrowych produktów pochodnych NMT i NMPT
 7. Generowanie warstwic na podstawie danych LiDAR
 8. Generowanie modeli 3D dachów budynków – poziom LoD2 wg specyfikacji CityGML

Produkty LiDAR w projekcie ISOK

 1. Specyfikacja techniczna produktów opracowanych w ramach zadania „Pozyskanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego” 
 2. Przeglądanie usług dostępnych w geoportal.gov.pl z wykorzystaniem aplikacji GIS 
 3. Przygotowanie kompozycji mapowej na podstawie produktów LiDAR i ortofotomapy 
 4. Wizualizacja 3D oraz wirtualny przelot z wykorzystaniem produktów LiDAR 
 5. Tworzenie i walidacja metadanych NMT z wykorzystaniem edytora i walidatora metadanych dostępnych poprzez geoportal.gov.pl 

Kontrola produktów LiDAR

 1. Proces kontroli jakości produktów LiDAR opracowanych na zlecenie GUGiK w projekcie ISOK
 2. Kontrola parametru gęstości chmury punktów LiDAR
 3. Kontrola georeferencji względnej Bloku LiDAR 
 4. Kontrola georeferencji bezwzględnej danych LiDAR
 5. Kontrola wizualna danych NMT 

Udostępnienie danych w Centralnym Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym

 1. Zasady udostępniania produktów fotogrametrycznych w czgik 
 2. Symulacja przeprowadzenia zamówienia na numeryczne dane wysokościowe dostępne w pzgik

Narzędzia obsługi produktów LiDAR

 1. Przegląd aplikacji dedykowanych do przetwarzania produktów LiDAR 
 2. Wykorzystanie baz danych PostgreSQL do przechowywania dużych zbiorów produktów LiDAR 

Zastosowania produktów LiDAR oraz ich przyszłość

 1. Zastosowania produktów LiDAR 
 2. Generowanie obrysów budynków w celu weryfikacji aktualności warstwy w BDOT
 3. Detekcja pojedynczych drzew – określenie podstawowych parametrów drzew
 4. Tworzenie profili podłużnych dla tras turystycznych oraz analizy widoczności 
 5. Modelowanie przebiegu rzek z wykorzystaniem linii nieciągłości terenu 
 6. Identyfikacja przeszkód dla ruchu lotniczego
 7. Generowanie prawdziwej ortofotomapy 
 8. Analizy wskaźników struktury przestrzennej zieleni miejskiej w oparciu o dane LiDAR 
 9. Analizy przestrzennego rozkładu nasłonecznienia na dachach budynków
 10. Analiza widoczności przejazdu kolumny rządowej 
 11. Analiza skutków spiętrzenia wody w wyniku budowy zapory wodnej
 12. Analizy 2D i 3D struktury drzewostanów gospodarczych
 13. Analiza ruchów masowych